Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

RODO

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENT

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informuje, iż: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Witosa 7

1. Administratorem Danych Osobowych  jest  Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”” z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Witosa 7, tel. 91 321 3963, e-mail: przedszkole5@fornet.com.pl,  dalej jako „ADO”;

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Pani Małgorzata Jędrzycka tel. 602 466 059, iodo.swinoujscie@gmail.com;

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu należytego świadczenia przedmiotu umowy ( dostawy/usługi ) przez ADO art. 6 pkt. 1 lit a, b, f;

4. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odpowiednich przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego;

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8. Ma pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest fakultatywne ( dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Panią/Pana spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług pomiędzy ADO a Panią/Panem;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Witosa 7 informuje, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Przedszkole Miejskie Nr 5 „Bajka” z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Witosa 7, tel. 91 321 3963, e-mail: przedszkole5@fornet.com.pl,  dalej jako „ADO”;

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.  Pani Małgorzata Jędrzycka tel. 602 466 059, iodo.swinojscie@gmail.com;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: w celu rekrutacji i dzieci do przedszkola – podstawa prawna przetwarzania:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. Poz. 1943,1985 oraz z 2017 r. poz. 60,949,1292)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59 z poźn. zm.)

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( np. Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący Placówkę, SIO);

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji;

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

8. Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa zamieszczonych w pkt 3;

9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

10. Administrator nie profiluje danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA WYCHOWANKÓW, RODZICÓW

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Witosa 7 informuje, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”” z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Witosa 7, tel. 91 321 3963, e-mail: przedszkole5@fornet.com.pl,  dalej jako „ADO”;

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Małgorzata Jędrzycka tel. 602 466 059, iodo.swinoujscie@gmail.com;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z prowadzeniem przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2019r. Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2017r poz. 2198), art. 6 ust. 1 lit. c RODO, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646),

w celu realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. w zakresie upublicznienia wizerunku dziecka, promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( np. Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący Placówkę, SIO, Policja);

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

29708