Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Płatności

Treść

UWAGA RODZICE !

W związku ze zmianą zasad opłat za przedszkole (Uchwała Rady Miasta Świnoujście Nr XI/79/2011 z 30.06.2011 r.) z dniem 01.09.2011r. opłaty należy dokonywać na dwa konta bankowe:

1. [za żywienie]
PEKAO S.A I/O Świnoujście
97 1240 3914 1111 0010 3679 1012
 

2. [za pobyt dziecka w placówce]
PEKAO S.A I/O Świnoujście
57 1240 3914 1111 0010 3679 0956

 
 

Na przelewie prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, adres, grupa, nazwa placówki.

Przedszkole Miejskie Nr 5 "Bajka"
z Oddziałami Intergracyjnymi
ul. Witosa 7

72-600 Świnoujście

Płatne do 15 dnia danego miesiąca.

                                UWAGA !

 

 

 

Uwaga, wzrosła opłata za godzinę pobytu dziecka              w przedszkolu

Na podstawie Uchwały Nr LXX/546/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2022 r. ( Dz. Urz.Woj. 2022.5602 ogłoszony: 08.12.2022) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach

podajemy, że z dniem 01.01.2023 wzrosła opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1 w/w uchwały, a jej wysokość wynosi od dnia 01.01.2023r. 1,14 zł (słownie: jeden złoty czternaście groszy).

Na podstawie w/w uchwały w miesiącu maju zostanie dokonana korekta w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

 

29708