Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 „BAJKA”

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2  lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019  r.poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz wytycznych Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 „BAJKA” obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w PRZEDSZKOLU, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor PRZEDSZKOLA, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od  6.30 do 16.30
 4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może przebywać 25 dzieci. W grupie integracyjnej 20 dzieci.

        5. Rodzice  przed przyprowadzeniem  dziecka do przedszkola składają oświadczenie (załącznik nr 1) o odpowiedzialności związanej z decyzją wysłania dziecka do przedszkola w okresie ogłoszonego w kraju stanu epidemii.

      6.Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy dzieci powinna wynosić co najmniej  2,5 m2 na 1 dziecko jeżeli czas pobytu dziecka w przedszkolu przekracza 5 godzin.

     7. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust. W zaistniałej konieczności   muszą nosić.

     8.Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

     9.Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 

10.Dyrektor  przedszkole zapewnia:

  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

11. Dyrektor:

  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  2. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
  9. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

12. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 

 

13. Pracownicy pomocniczy oraz kuchenni nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami dzieci.

 

14. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

  1. Ciągi komunikacyjne – myją;
  2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  4. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  5. Pracują w rękawiczkach.
 1. Wychowawcy, opiekunowie:
 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
 3. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 6. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 7. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 8. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 9. od odwołania dzieci nie leżakują
 10. od odwołania dzieci nie myją zębów
 11. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

 

15.          Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Do przedszkola dziecko wchodzi z rodzicem zgodnie z zasadą 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m.
 2. Rodzic wchodzi do przedszkola po zdezynfekowaniu rąk i  z zasłoniętym nosem i ustami.
 3. Osoba wyznaczona przez dyrektora przy wejściu bada dziecku temperaturę ciała.
 4. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które  nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 5. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela odbierającego objawów chorobowych u dziecka,  pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 6. Rodzice przyprowadzają dzieci do godziny 8:20

      7.W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiera dziecko z podwórka, informując nauczycielkę.

 

 

                                16.  Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
 1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 2. Myją ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną ( praca w rękawiczkach)
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu i piciu
 3. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 5. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
 7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
 2. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali do tego przeznaczonej, przy czym w tym samym momencie mogą przebywać jedna/dwie/trzy grupy przy zachowaniu bezpiecznego dystansu między grupami – 5 metrów, a po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 3. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

 

                      17.     Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie jedna/dwie/trzy grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

                Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazana przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 01.09. 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 

 

 

                                                    OŚWIADCZENIE

 

…………………………………......                                                                              Świnoujście, dnia …………….

 

Adres ………………………………………………

 

Nr tel. …………………………………………

Adres poczty mail …………………………………..

 

Ojciec/opiekun …………………………………......                   

Adres ………………………………………………

Nr tel. …………………………………………

Adres poczty mail …………………………………..

Oświadczenie

1.  Oświadczam/Oświadczamy, że jestem świadoma/y odpowiedzialności związanej z decyzją wysłania dziecka …………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) do Przedszkola Miejskiego Nr 5 „Bajka”, w okresie ogłoszonego w kraju stanu epidemii.

2. Oświadczam, Oświadczamy, że w miejscu zamieszkania dziecka nie przebywa żadna osoba objęta kwarantanną lub w izolacji. W chwili zmiany sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Dyrektora przedszkola.

3.Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.

 4. Zapoznałem/łam/liśmy się z treścią „Procedury bezpieczeństwa” obowiązującą w Przedszkolu Miejskim nr 5 „Bajka” i akceptuję zapisy tejże procedury do stosowania.

4. Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                  …………………………………………..

                                                                                      (podpis matki / opiekuna prawnego)

 

                                                                                    ………………………………………….                                                                                                                                        

                                                                                       (podpis ojca / opiekuna    prawnego)

 

 

Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

 

 

NASZE GRUPY

 


JADŁOSPIS