Miejscowość ...………….………….. dnia

     pieczęć zakładu pracy / własnej firmy

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Zaświadcza się, że Pan/Pani .................................................................................................................................

nazwisko i imię jest zatrudniona/y w ..........................................................................................................................…………………………………………………………………………

   nazwa  i adres zakładu pracy  lub w przypadku samozatrudnienia

                             nazwa firmy i aktualne zaświadczenie o aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

                                                       Zaświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia placówce oświatowej:

…………………………………………………………………………………………………………………...

iż wykonywanie przez w/w osobę obowiązków służbowych/zawodowych uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem od dnia 18 maja 2020 roku.

                                                                                          ..............................................................................

                                                                                      Podpis osoby upoważnionej do wystawienia   zaświadczenia

                                                                                          ..............................................................................

                                                                                                   nr telefonu kontaktowego

 

Oświadczenie

1.  Oświadczam/Oświadczamy, że jestem świadoma/y odpowiedzialności związanej z decyzją wysłania dziecka …………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) do Przedszkola Miejskiego Nr 5 „Bajka”, w okresie ogłoszonego w kraju stanu epidemii.

2. Oświadczam, Oświadczamy, że w miejscu zamieszkania dziecka nie przebywa żadna osoba objęta kwarantanną lub w izolacji. W chwili zmiany sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Dyrektora przedszkola.

3.Oświadczam/Oświadczamy, że czynnie wykonujemy obowiązki zawodowe i nie możemy osobiści sprawować opieki nad dzieckiem / w załączeniu druk zaświadczenia od pracodawcy /

4. Zapoznałem/łam/liśmy się z treścią „Procedury bezpieczeństwa” obowiązującą w Przedszkolu Miejskim nr 5 „Bajka” i akceptuję zapisy tejże procedury do stosowania.

4. Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                                                                                                                                               .............................................................                                                                                               .                                                

                                                                                                                                                                                                                                       (podpis matki / opiekuna prawnego)     

                                                                                                                                                                                                                  ........................................................                                         

                                                                                                                                                                                                                     (podpis ojca / opiekuna prawnego)

                       

Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.