Karta zgłoszenia dziecka  na dyżur letni                         

do Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka” w Świnoujściu

              w terminie od …………………………  do ……………………...

             

Proszę o przyjęcie .......................................................................................... ur. ...............................................

  (imię i nazwisko dziecka  ) – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI              (data urodzenia)

  na  ........   godzin dziennie od godz……. do godz……...

Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Imiona i nazwiska ……………………………..………………………………………………………………….                                                                   …………………………………………….………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu: __________________________________________

Numer tel. do pracy matki ………………………ojca……………………… do domu  ……………………..

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (stan zdrowia / uczulenia / ewentualne potrzeby specjalne, diety itp.)

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur letni jest:

1.Ureglowanie wcześniejszych zobowiązań wobec przedszkola macierzystego.

2. Wniesienie opłaty z góry, na konto przedszkola dyżurnego

 

 

3. Okazanie do wgląd dowód wpłaty w pierwszym dniu korzystania z opieki

 

W związku z powyższym zapisem, zobowiązuję się do terminowego uregulowania kosztów za pobyt dziecka na dyżurze letnim ( zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu oraz obowiązującymi kosztami za wyżywienie). Nadpłatę wynikająca z rozliczenia w przedszkolu dyżurnym proszę przekazać na konto macierzystego przedszkola.

 

 

 

 

Świnoujście, dnia ...........................             ....................................                                …………………………

                                                                     podpis matki/opiekuna prawnego                       podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

Zalega/Nie zalega w opłatach za przedszkole

(wypełnia Dyrektor macierzystego przedszkola lub samodzielny referent)

 

 

…………………………….                                             ………………………………………………………………….

 

Pieczątka przedszkola                                          pieczątka dyrektora przedszkola/głównego księgowego

 

..............................................................................................

imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów

 

.............................................................................................

adres zamieszkania

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

 

Upoważniam/y do odbioru z przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej naszego dziecka:

 

.....................................................................................................................

imię i nazwisko dziecka

następujące osoby :

 

  1. ...........................................................................................................................................................................................

               imię i nazwisko        miejsce zamieszkania                               nr dowodu osobistego               nr telefonu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w celu identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola w okresie jego uczęszczania do placówki.

 

                                                                                                                                             ……………………………………………….

                                                                                                                                                             podpis osoby upoważnionej

 

  1. ...........................................................................................................................................................................................

               imię i nazwisko        miejsce zamieszkania                               nr dowodu osobistego               nr telefonu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w celu identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola w okresie jego uczęszczania do placówki.

 

                                                                                                                                             ……………………………………………….

                                                                                                                                                             podpis osoby upoważnionej

 

  1. ...........................................................................................................................................................................................

               imię i nazwisko        miejsce zamieszkania                               nr dowodu osobistego               nr telefonu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w celu identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola w okresie jego uczęszczania do placówki.

 

                                                                                                                                             ……………………………………………….

                                                                                                                                                             podpis osoby upoważnionej

 

Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka od momentu jego odbioru z przedszkola/oddziału przedszkolnego przez wskazaną osobę.                           

 

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać nauczycielkom grupy fakt niezaplanowanych zmian dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym.

 

Świnoujście, dnia ……………… 20…. r.  …………………………………….                ………………………………………….

                                                                               podpis matki/opiekuna prawnego           podpis ojca/opiekuna prawnego

 

Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka” w Świnoujściu

(pełne dane placówki, do której będzie uczęszczało dziecko)

które przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww., Rozporządzenia każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych                                w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane                          z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….                                                        Świnoujście dn. ……………………..

……………………………………………………….

( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że wyrażam wolę przyjęcia dziecka

…………………………………………………………………       …………………………………….

( imię i nazwisko dziecka)                                     ( data urodzenia)

Do Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka” w Świnoujściu ul. Witosa 7

                                                                                   ………………………………………………………

                                                                                      ( podpis rodzica dziecka/opiekuna prawnego)